Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi dokonał wybory operatora Łódzkiego Roweru Publicznego. Będzie nim firma BikeU

Zamawiający – Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi – informuje, że wykonując wyrok KIO z dnia 26.11.2014 r. sygn. akt: KIO 2360/14:

1) unieważnił dokonane w dniu 31.10.2014 r. czynności w zakresie wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty nr 2 złożonej przez Nextbike Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Tamka 16, lok. 17,00-349 Warszawa,

2) odrzucił ofertę nr 2 złożoną przez Nextbike Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Tamka 16, lok. 17, 00-349 Warszawa na podstawie:
- art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,z uwagi na fakt, że KIO orzekła w ww. wyroku, że oferta Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 15 ust. 1 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z uwagi na fakt, że KIO orzekła w ww. wyroku, że złożenie oferty zawierającej rażąco niską cenę powoduje ograniczenie dostępu do rynku innym wykonawcom;

3) dokonał ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej, którą na podstawie kryterium ustalonego przez Zamawiającego w SIWZ jest:


Oferta nr 1 złożona przez:
Bikeu Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
za cenę ofertową brutto: 12.598.000,06 PLN

Uzasadnienie wyboru:

a) Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) Oferta Wykonawcy złożona jest zgodnie z wymogami SIWZ (tom I, II i III),
c) Złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 w/w ustawy
d) Złożona oferta jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryterium ustalonego przez Zamawiającego w SIWZ, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów.

Wybrana oferta j.w. otrzymała 100 punktów w zakresie kryterium „Cena = 100%”