Na sesji Rady Miejskiej w Łodzi ma zostać podjęte stanowisko radnych w sprawie roweru publicznego

Od wygrania w budżecie obywatelskim projektu mającego za cel stworzenie w Łodzi systemu roweru publicznego, tak na dobrą sprawę niewiele wiadomo co się z tym tematem dalej dzieje. Mamy świadomość, że w ZDiT cały czas trwają prace, ale nie mamy pewności co wzięto za priorytet - jak najszybsze wykonanie zadania, czy wykonanie go w jak najlepszy sposób.

Radni podejmą decyzję na sesji 12 lutego 2014

Dlatego z przyjemnością przyjęliśmy inicjatywę radnego Bartosza Domaszewicza, aby przyjąć stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie realizacji zadania „Łódzki rower miejski – budżet obywatelski”. Oto treść:

§ 1. Rada Miejska w Łodzi uznaje, że właściwa realizacja zadania „Łódzki rower miejski - budżet obywatelski” wymaga następujących działań:

1. powołania komitetu sterującego w składzie: przedstawiciele organizacji pozarządowych i środowisk rowerowych, twórcy projektu Roweru Miejskiego do BO, przedstawicie ZDIT, przedstawiciele wszystkich klubów radnych, Wszyscy inni członkowie wskazani przez przezydenta miasta (poprawka zgłoszona przez radną Martę Grzeszczyk z klubu Łódź2020), którego zadaniem będzie nadzór nad właściwą realizacją poszczególnych elementów projektu w tym określenie zakresu studium wykonalności a następnie wybór modelu realizacji zadania.

2. opracowania studium wykonalności analizy zawierające co najmniej następujące elementy:

  • a) analizę potrzeb,
  • b) określenie obszaru realizacji projektu,
  • c) określenie ilość rowerów, stacji dokujących, stojaków dla rowerów,
  • d) analizę finansową,
  • e) analizę ryzyk związanych z wdrożeniem projektu,
  • f) wariantową rekomendację określającą parametry techniczne stacji dokujących oraz rowerów, systemów płatności a także modelu finansowania projektu,

3. organizacji publicznej prezentacji z udziałem potencjalnych wykonawców umożliwiająca bezpośrednie zapoznanie się z proponowanymi rozwiązaniami technicznymi,

4. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących umiejscowienia stacji dokujących przy zachowaniu następujących zasad:

  • a) odległości pomiędzy stacjami nie większe niż 300m,
  • b) zachowanie parametru - 10-16gęstość stacji na 1km2
  • c) konsultacje przeprowadzone w oparciu o konkretnie wskazane przez Urząd Miasta Łodzi miejsca oraz umożliwiające mieszkańcom wskazanie obszarów (bez dokładnej lokalizacji) gdzie stacje powinny być umiejscowione,
  • d) lokalizacja stacji na terenach będących własnością Miasta lub będących w jego władaniu,

5. przygotowania mapy systemu dróg rowerowych oraz innych rekomendowanych szlaków, po których poruszać będą się mogli użytkownicy roweru miejskiego wraz z kampanią wyjaśniającą zasady ruchu drogowego. Kampania powinna zostać skierowana także do kierowców tak, aby uprzedzić ich o nowych uczestnikach ruchu. 


Wyniki głosowania

Komentarz
Dobrze, że radni przyjęli takie stanowisko i wskazali kierunek działań prezydentowi. Źle natomiast się stało, że dokonano tych wykreśleń, które jasno wskazywały jak powinno się prawidłowo budować system roweru publicznego. Bardzo niedobrze, że zrezygnowano z publicznej prezentacji różnych rodzajów rowerów - wszak jest jest ich kilka i dobrze aby każdy mógł zobaczyć jak one wyglądają. 
Na wniosek radnej Marty Grzeszczyk dodano szczegółowy skład komitetu sterującego. Jak z jejgo opiniami obejdzie się ZDiT? Czas pokaże. 

Media

{hb}