Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi ogłosił wynik przetargu na system Łódzkiego Roweru Publicznego. To już trzeci przetarg. Czy tym razem uda się? 

Przykładowa stacja roweru publicznegoZDiT na swojej witrynie umieścił komunikat, w którym informuje o wynikach przetargu. Jeśli się uda, to na wiosnę 2016 ruszy system roweru publicznego. 

Łódź 18.12.2015 r. 
Stosownie do przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – Zamawiający informuje, że w wyniku badania i oceny ofert złożonych w w/w postępowaniu:

Ofertą najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ jest:

oferta nr 2 złożona przez:
Nextbike Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przasnyska 6 b, 01-756 Warszawa
1) za cenę ofertową brutto: 12.276.672,02 zł;
2) skrócenie terminu uruchomienia: do 31 marca 2016 r.

Uzasadnienie wyboru:
a)Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b)Oferta Wykonawcy złożona jest zgodnie z wymogami SIWZ,
c)Złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 w/w ustawy
d)Złożona oferta jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów

Wybrana oferta j.w. otrzymała:
80 punktów w zakresie kryterium „Cena = 80%”, 20 punktów w kryterium ,,Skrócenie terminu uruchomienia = 20 %” co łącznie dało 100 punktów;

Z zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer ofertyNazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punków przyznana odpowiednio w zakresie kryteriów:
1) „Cena = 80%”
2) „Skrócenie terminu uruchomienia = 20 %”

Łączna punktacja
1

Konsorcjum Firm:
1.EGIS ROAD OPERATION POLSKA Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00 – 113 Warszawa 
2. BikeU Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00 – 113 Warszawa

1) 74,64 punktów w zakresie kryterium „Cena = 80%”

2) 20 punktów w kryterium „Skrócenie terminu uruchomienia = 20 %”

94,64 punktów
2

Nextbike Polska Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6 b, 01 – 756 Warszawa

1) 80 punktów w zakresie kryterium „Cena = 80%”

2) 20 punktów w kryterium „Skrócenie terminu uruchomienia = 20 %”

100
punktów
3

Konsorcjum Firm:
1.Romet Rental Systems Sp. z o.o. ul. Handlowa 3, 35 – 103 Rzeszów
2.Arkus & Romet Group Sp. z o.o. Podgrodzie 32 c, 39 – 200 Dębica

Wykonawca Wykluczony, oferta uznana za odrzuconą