Początek marca a ZIM już znalazł wykonawcę projektu wygranego w budżecie obywatelskim. Będzie połaczenie z parkiem Julianowskim

Zwykle bywało tak, że rowerowe projekty wybrane w głosowaniu budżetu obywatelskiego długo musiały czekać na swoją kolejkę do realizacji. Bywało nawet tak, że czekaliśmy po kilka lat. W zeszłym roku budowy na rowerowych odcinkach z BO, rozpoczynały się w listopadzie. Czy w tym roku jest szansa na inny scenariusz? Zarząd Inwestycji Miejskich w styczniu ogłosił przetarg na wyłonienie projektanta i wykonawcę prac przy ul. Zgierskiej. Jest to projekt, który zajął pierwsze miejsce w puli osiedlowej Julianów-Marysin-Rogi. 
Jego celem jest rowerowe skomunikowanie drogi dla rowerów biegnącej wzdłuż ul. Zgierskiej (po zachodniej stronie) przez skrzyżowanie z ul. Liściastą aż do parku Julianowskiego. Całość ma być wykonana z asfaltu.

Zalacznik nr 1 szkic koncepcyjny

Termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na realizację oraz wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzony projekt: sześć miesięcy od dnia zawarcia umowy.

ZgierskaLisciastaWybor

Wygrała łódzka firma DB CONSTRUCT Sp. z o.o. al. 1 Maja 87 za cenę ofertową brutto 639 951,60 PLN.
Pierwotnie ZIM zakładał 400 tys zł, zatem dołożono prawie 240 tys zł. 

 

Wytyczne projektowe i realizacyjne dla zamówienia oraz uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Ciąg pieszo-rowerowy

1.1. Konstrukcja:

  • warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S – grub. 4 cm,
  • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – grub. 4 cm,
  • podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3; 0/31,5 mm - grub. 20 cm,
  • podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 - grub. 10 cm.

1.2. Lokalizacja ciągu pieszo-rowerowego wskazana została na szkicu koncepcyjnym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego PFU.

1.3. Projektowany ciąg pieszo-rowerowy powinien mieć szerokość 3,0 m. Wyjątek stanowi odcinek od przejścia dla pieszych przy ul. Liściastej do najbliższej bramy cmentarza, którego szerokość powinna wynosić 3,5 m. Powyższe wytyczne zobrazowane zostały na szkicu koncepcyjnym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego PFU.

Zalacznik nr 2 szkic koncepcyjny

1.4. Ciąg pieszo-rowerowy należy zaprojektować i wybudować w śladzie starego chodnika, po stronie wschodniej ul. Zgierskiej na odcinku od ul. Liściastej do zjazdu na parking przy Parku Julianowskim. Stary chodnik przeznaczony jest do rozbiórki.

Z uwagi na duże natężenie ruchu pieszego nie dopuszcza się wybudowania przejścia dla pieszych łączonego z przejazdem rowerowym. Należy je wykonać jako osobne elementy. Szerokość przejścia dla pieszych: 4,0 m, szerokość przejazdu rowerowego: 3,0 m, odległość pomiędzy przejściem dla pieszych a przejazdem rowerowym: 0,5 m. Lokalizacja i wymiary przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego zobrazowane zostały na szkicu koncepcyjnym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego PFU.