Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Północnej na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. Sterlinga

 Zarząd Inwestycji Miejskich poszukuje projektanta dla drogi rowerowej która połączy park Staromiejski z parkiem Helenów. 
Polnocna projekt

Zaprojektowanie drogi rowerowej wraz z dowiązaniem do alejek parkowych, chodników, elementów małej architektury, odwodnienia, usunięcia kolizji z nowym układem drogowym, zabezpieczenia istniejącej infrastruktury, nasadzeń, stałej organizacji ruchu. W obrębie terenu, którego dotyczy przedmiotowa inwestycja, zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja, ogólnospławna, sieć wodociągowa, elektryczna, teletechniczna, gazowa i ciepłociąg.
Projekt drogi rowerowej należy dowiązać do projektowanego przejazdu rowerowego przez ul. Franciszkańską opracowywanego w ramach dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Franciszkańskiej na odc. od rejonu posesji nr 24 do ul. Północnej. W ul. Franciszkańskiej na odc. od ul. Północnej do rejonu posesji 24 przewidziana jest
modernizacja sieci wodociągowej skoordynowana z przebudową układu drogowego na danym odcinku. Inwestycja ta została uwzględniona w umowie na prowadzenie procesuodcinku. Inwestycja ta została uwzględniona w umowie na prowadzenie procesuinwestycyjnego w sektorze wod-kan pomiędzy ŁI Sp. z o.o. a ZWiK Sp. z o.o.

Teren inwestycji w ciągu ul. Północnej objęty jest przystąpieniem do sporządzeniaTeren inwestycji w ciągu ul. Północnej objęty jest przystąpieniem do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętym Uchwałą nr LXXII/1924/18Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniaplanu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonieulic: Franciszkańskiej, Smugowej, Źródłowej i Północnej. W związku z powyższym budowaDDR/CPR nie powinna wykraczać poza pas drogowy ul. Północnej.Projekt drogi rowerowej należy dowiązać do planowanego przez ŁI remontu ul. Sterlinga naodc. od ul. Północnej do ul. Jaracza.