ZDiT otworzył oferty na modernizację drogi dla rowerów wzdłuż ul. Pabianickiej. Jest aż 10 chętnych!

Oto jak prezentuje się projekt tej modernizacji (kliknij)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,,Budowę drogi rowerowej w ul. Pabianickiej na odcinku od al. Jana Pawła II do ul.Chocianowickiej”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.136.2015
W dniu 10 lutego 2016 r. o godz. 12:00 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu.
Do godz. 11:00 zostało złożonych 10 ofert przez n/w Wykonawców. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 2.402.000,00 zł

Tylko jedna oferta zmieściła się w kwocie jaką założył ZDiT, jest to jednocześnie najniższa oferta. 

Numer

oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

1. Cena ofertowa brutto

2. Okres gwarancji jakości oraz rękojmi

3. Termin wykonania zamówienia

1

P.U.H. ,,DOMAX” Arkadiusz Mika

ul. Grabińska 8

42-283 Boronów

3.347.496,93 zł

5 lat

do 30.06.2016r.

2

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

2.301.759,07 zł

5 lat

do 30.06.2016r.

3

Przedsiębiorstwo Drogowe

LAMBDAR Sp. z o.o.

ul. Dostawcza 6

93-231 Łódź

2.777.232,38 zł

5 lat

do 30.06.2016r.

4

Przedsiębiorstwo ,,UNIDRO” S.A.

ul. Dostawcza 10

93- 231 Łódź

2.586.554,75 zł

5 lat

do 30.06.2016r.

5

SIDROG Sp. z o.o.

Domaniew 9

98-235 Błaszki

3.677.936,70 zł

5 lat

do 30.06.2016r.

6

LARKBUD Sp. z o.o.

ul. Kaczeńcowa 6 m.17

91-214 Łódź

3.220.816,50 zł

5 lat

do 30.06.2016r.

7

SKANSKA S.A.

ul. Gen. Józefa Zajączka 9

01-518 Warszawa

2.665.009,36 zł

5 lat

do 30.06.2016r.

8

Konsorcjum Wykonawców:

1.G&P INVEST Sp. z o. o.

ul. Oskara Flatta 3,

93-549 Łódź

– Lider Konsorcjum

2.G&P Spółka Cywilna

Małgorzata Majtczak, Paweł Majtczak

ul. Łagiewnicka 70/3,

91-456 Łódź

- Partner Konsorcjum

2.665.009,36 zł

5 lat

do 30.06.2016r.

9

KRAL Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12/14

90-505 Łódź

3.244.664,46 zł

5 lat

do 30.06.2016r.

10

Eurovia Polska S.A.

Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5

55-040 Kobierzyce

Bielany Wrocławskie

3.164.283,13 zł

5 lat

do 30.06.2016r.