ZDiT ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla nowej ul. Nowowęglowej. Wzdłuż niej ma powstać także droga dla rowerów

Oto co znajdziemy w tym przetargu, a dotyczy rowerzystów:

  • Należy zaproponować i zaprojektować lokalizację parkingów rowerowych w miejscach generujących ruch rowerzystów
  • Na projektowanym odcinku ulicy Nowowęglowej należy zaprojektować dwukierunkową drogę rowerową zapewniając połączenie z drogami poprzecznymi
  • Droga rowerowa nie powinna być zlokalizowana bezpośrednio przy jezdni, aby uniemożliwić parkowanie na niej samochodów
  • Należy zaprojektować połączenie drogi rowerowej z parkiem 3 Maja
  • Nawierzchnię dróg rowerowych należy wykonać z betonu asfaltowego w kolorze naturalnym dla mieszanki

Wizualizacja Nowowęglowej (źródło: MPU)Zjazdy należy projektować z uwzględnieniem wysokościowego dostosowania do chodników i dróg rowerowych, bez barier architektonicznych. W przypadku drogi położonej w Strefie Wielkomiejskiej, rodzaj materiału zastosowany na zjazdach jak również inne materiały i elementy wyposażenia należy dostosować do wymagań Biura Architekta Miasta oraz uzgodnić z Zamawiającym. Jako materiał nawierzchni zjazdów zaleca się zastosować drobną kostkę granitową i kamienne krawężniki.

Oprócz standardowego oznakowania poziomego dróg rowerowych dużymi malowanymi symbolami rowerów należy uwzględnić na całej jej długości dodatkowe oznaczenia symbolami roweru, pomniejszonymi do wielkości stanowiącej 1/3 - 1/4 symbolu standardowego.

Tempo-30
Na drogach z dopuszczalną prędkością ruchu maksymalnie do 30 km/h klasy D i L oraz wewnętrznych będących we władaniu Zamawiającego, przed przystankami, przejściami dla pieszych i przejazdami rowerowymi należy stosować urządzenia wymuszające ograniczenie prędkości pojazdów samochodowych, np. poprzez zmianę toru jazdy,
zwężenie pasa ruchu, elementy progowe, wyniesienie części jezdni itp. Na drogach z ruchem autobusowym elementy to nie mogą uniemożliwiać lub utrudniać eksploatacji takich pojazdów. Na drogach wyższych klas oraz z wyższą niż 30 km/h maksymalną prędkością ruchu, stosowanie takich elementów dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach

Układ detekcji do 50 m dla wlotu w układzie: przy linii warunkowej (pętla 2mx4m) - w odległości 1,5m od linii zatrzymania, pętla wykrywająca rowery dla wlotów podporządkowanych i lewoskrętów (nie stosujemy pętli rowerowych dla kierunków głównych) zlokalizowana bezpośrednio za pętlą (2mx4m), 50 m - detekcja umożliwiająca pomiar ruchu (2m x 2m)

Na pasach do lewoskrętu oraz na wlotach podporządkowanych do kierunku głównego dodatkowo zastosować pętle indukcyjną wykrywającą rowery oraz motocykle.

Do detekcji rowerów w obrębie przejazdów rowerowych zastosować detektory mikrofalowe oraz dodatkowo przyciski zgłoszeniowe (awaryjnie):
* o po prawej stronie przejazdu po zewnętrznych stronach drogi i w pasie rozdziału (przyciski awaryjne)
* o detektory mikrofalowe jedynie po zewnętrznych stronach drogi (jeżeli pas rozdzielający jezdnie jest szeroki zastosować również detektory w tym pasie)