Zarząd Inwestycji Miejskich wyłonił wykonawcę dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Maratońskiej w kierunku węzła na S-14. Wzdłuż całości mają powstać drogi rowerowe

 Przetarg na "opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Maratońskiej na odcinku od rejonu posesji Maratońska 113 do ronda „Retkinia Wschód” na drodze ekspresowej S-14 wraz z rozbudową/budową przyległego układu drogowego" ogłoszony w lutym został rozstrzygnięty. 

Zakres opracowania obejmuje przebudowę ul. Maratońskiej na odcinku na całym odcinku objętym zakresem przedmiotowego opracowania z uwzględnieniem rozbudowy istniejącego wschodniego ronda będącego elementem węzła „Łódź Retkinia”.Zakres przebudowy ulic poprzecznych określony w koncepcji należy traktować jako minimalny. Dokładny zakres określony zostanie na etapie projektu budowlanego, jednak nie może być on większy niż 50 m od punktu przecięcia osi ulic.Koncepcja nie wskazuje szczegółowo lokalizacji zjazdów i zieleńców, zaś docelowy przebieg chodników należy doprecyzować na etapie projektu budowlanego/wykonawczego. Zjazdy wrysowano wyłącznie w lokalizacjach istniejących. Należy zapewnić dowiązanie tych elementów do stanu istniejącego na etapie projektu budowlanego.

Koncepcja zakłada przebudowę drogi do parametrów klasy technicznej G 2/2 oraz pozostawienie rezerwy terenowej pod planowane drogi serwisowe obsługujące strefę przemysłową zlokalizowaną po południowej stronie ulicy Maratońskiej.

Zgodnie z załączonymi do niniejszego opracowania rysunkami, zaprojektowano ulicę o następującym przekroju poprzecznym:Zgodnie z załączonymi do niniejszego opracowania rysunkami, zaprojektowano ulicę o następującym przekroju poprzecznym:
- dwie jezdnie o stałej szerokości 7 m każda (pasy ruchu o szerokości 3,5 m) z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań i jednolitej nawierzchni bitumicznej na całej jej długości;
- chodnik (2,5 m szerokości) wraz z drogą dla rowerów (2,5 m szerokości) zlokalizowane po północnej stronie ulicy na odcinku od ulicy Golfowej do wschodniej granicy opracowania oraz chodniki o szerokości 2,5 m po południowej stronie ulicy pomiędzy węzłem „Łódź Retkinia” a ulicą Kolarską realizowane w sposób umożliwiający budowę w przyszłości dróg serwisowych obsługujących strefę przemysłową;
- drogę dla pieszych i rowerów o stałej szerokości 3 m po północnej stronie jezdni na odcinku pomiędzy węzłem „Łódź Retkinia” a ulicą Golfową oraz po południowej stronie pomiędzy projektowanym przystankiem Maratońska/Kolarska a ulicą Spartańską;
- rozbudowę wschodniego jednopasowego ronda będącego elementem węzła „Łódź Retkinia” do dwupasowego ronda turbinowego dostosowanego parametrami geometrycznymi do możliwości sprawnego prowadzenia ruchu pojazdów i kolumn wojskowych;
- przebudowę istniejącego skrzyżowania Maratońska/Golfowa na dwupasowe rondo turbinowe dostosowane parametrami geometrycznymi do możliwości sprawnego prowadzenia ruchu pojazdów i kolumn wojskowych wraz z wynikającą z powyższego faktu przebudową ulicy Golfowej na odcinku ok. 100 m będącej północnym wlotem skrzyżowania przy zachowaniu parametrów umożliwiających prowadzenie ruchu pojazdów ciężarowych oraz autobusów komunikacji miejskiej;
- budowę fragmentu drogi określonej w obowiązującym mpzp jako 13 KDL 1/2 wraz z łącznikiem do projektowanego ronda Maratońska/Golfowa stanowiącym jego południowo-wschodni wlot;
- rozbudowę skrzyżowania Maratońska/Gimnastyczna/Spartańska do skrzyżowania skanalizowanego z sygnalizacją świetlną wraz z rozbudową ulicy Spartańskiej wraz z wynikającą z powyższego faktu przebudową ulicy Spartańskiej na odcinku ok. 90 m będącej południowym wlotem skrzyżowania.

Rondo przy węźle 

MaratonskaKoncepcja1

Skrzyżowanie z ul. Golfową 

MaratonskaKoncepcja2

MaratonskaKoncepcja3

Skrzyżowania z ul. Kolarską i ul. Gimnastyczną 

MaratonskaKoncepcja4

 

Dokumentację projektową opracować ma łódzka firma Modus Biuro Projektowo-Wykonawcze Sp. z o.o za kwotę 1 134 459,75 zł, 

MaratonskaKoncepcja wynikPrzetargu