Na stronie ZDiT pojawiło się ogłoszenie przetargowe na modernizację al. Rydza-Śmigłego. Ma ona dotyczyć głównie jezdni i torowiska, ale jest też fragment o rowerach

Przetarg ten nie dotyczy samej drogi rowerowej wzdłuż al. Rydza-Śmigłego, gdyż projekt ten jest już na ukończeniu (a może ZDiT już go posiada) i według zapowiedzi ma być realizowany w 2013 roku. Mowa jest też o podłączeniu się do planowanej drogi rowerowej w śladzie dawnej bocznicy kolei scheiblerowskiej

Przetarg
ZDiT oczekuje na dokumentację projektową na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na al. Rydza-Śmigłego wraz z przebudową układu drogowo-torowego al. Rydza-Śmigłego na odc. od al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Stanisława Przybyszewskiego. 

W śladzie nieistniejącej bocznicy kolejowej przewiduje się rezerwę pod prognozowaną drogę rowerową o szer. 3,0 m. Zachowując możliwość poprowadzenia drogi rowerowej pod wiaduktem przyjęto skrajnię o wys. 3,0 m. Takie rozwiązanie wymaga niewielkiej korekty niwelety drogi krajowej. Zachowują warunki widoczności na zatrzymanie na drodze krajowej przyjęto luk wypukły R=3500 m o stycznych odpowiednio +0,85% i -4,0%. Przyjęta wysokość skrajni drogi rowerowej determinuje wysokość światła obiektu, która w ocenie projektanta nie powinna być mniejsza niż 3,0 m ze względu przede wszystkim na estetykę obiektu i jego utrzymanie.

Zachowując istniejące rzędne drogi krajowej oraz przy założonej skrajni o wys. 3,0 m dla drogi rowerowej koniecznym było obniżenie niwelety pasa autobusowo-tramwajowego maksymalnie o ok. 0,50 m. Przystanki usytuowane na pochyleniu nie przekraczającym 2,5%. Obniżenie niwelety pasa autobusowo-tramwajowego wymaga niwelacji terenu przyległego w obszarze ok. 10-20 m. Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów przewiduje się w poziomie pasa autobusowo tramwajowego wraz ze wzbudzaną sygnalizacją świetlną.

Wiadukt widoczny od 7 minuty filmu

Sygnalizacja świetlna 
Należy uwzględnić przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Milionowa/ al. Śmigłego Rydza wraz z poszerzeniem jezdni dla lewoskrętów w relacji północ-południe): Należy przewidzieć budowę wzbudzanej sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerzystów na wysokości nieczynnej bocznicy kolejowej zgodnie z koncepcją wiaduktów. 

Sygnalizacja musi umożliwiać lokalizację dla osób niedowidzących i niewidomych oraz umożliwiać im rozpoznanie przyjęcia zgłoszenia. Wszystkie przejścia muszą być wyposażone w sygnał naprowadzający. W przypadku dopuszczenia relacji skrętnej na sygnalizatorze ogólnym, przy przejściach dla pieszych lub przejazdach rowerowych zaprojektować sygnalizatory ostrzegawcze (sygnał ostrzegawczy w postaci migającej sylwetki pieszego).

Indukcyjna detekcja pojazdów
Sterowanie akomodacyjne realizować poprzez pętle indukcyjne 
- na pasach do lewoskrętu oraz na wlotach podporządkowanych do kierunku głównego dodatkowo zastosować pętle indukcyjną wykrywającą rowery oraz motocykle, zlokalizowaną bezpośrednio za pętlą 4x2m umieszczoną przy linii warunkowego zatrzymania
-do detekcji rowerów w obrębie przejazdów rowerowych zastosować detektory mikrofalowe,

Należy uwzględnić
Dokumentację należy skoordynować z wykonywanym projektem trasy W-Z oraz dokumentacją techniczną na budowę dróg rowerowych w al. Śmigłego -Rydza na odc. od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego.

ZDiT zapisał także konieczność przestrzegania Wytycznych do planowania, projektowania i utrzymania dróg rowerowych w Łodzi opracowanymi na podstawie zarządzenia nr 3303/V/09 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 czerwca 2009 r. 

ZDiT nakazał także aby zjazdy projektować o konstrukcji umożliwiającej dostosowanie wysokościowe do chodników i dróg rowerowych, bez barier architektonicznych. 

 

 

{hb}
{foto:Wiesław Kaczmarek}