Po 20 latach od przejechania ostatniego pociągu po bocznicy scheiblerowskiej, a po 14 latach od rozpoczęcia starań o zbudowanie drogi dla rowerów... w końcu ZIM ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy

 Nie była to łatwa droga. 10 lat od uchwalenie w kwietniu 2012 roku  "Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Księżego Młyna" w ramach którego była bocznica kolejowa miała być przekształcona w drogę rowerową wraz z alejką dla spacerujących (kliknij w artykuł) i po 9 latach od publicznych deklaracji wiceprezydenta Łodzi oraz dyrektora ZDiT o kończących się pracach nad dokumentacją projektową - artykuł na RowerowaLodz.pl (kliknij), w końcu! Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg, w którym szuka wykonawcę prac budowlanych (kliknij)

Całość składa się z czterech odcinków. Formalnie składa się z dwóch etapów, choć to pozostałość po tym jak miała ona powstawać przy okazji modernizacji al. Śmigłego-Rydza. A ta jak wiadomo zakończyła się w 2021 roku. Na całym odcinku zaprojektowano także oświetlenie (mocniejsze na skrzyżowaniach trasy rowerowej z pieszymi). Po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu z nim umowy, prace mają potrwać 8 miesięcy. 

ODCINEK I

KMmapaOdcinek1

Inwestycja etapu I rozpoczyna się od wyniesionego przejazdu (+10 cm) przez ul. Fabryczną (która zostanie wyremontowana osobno), następnie istniejącą drogą rowerową ("koci szlak") dochodzi do ul. Przędzalnianej, na której zaprojektowano przejazd rowerowy sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Od ul. Przędzalnianej do al. Śmigłego-Rydza (odcinek 1), zaprojektowano drogę dla rowerów o szerokości 2.0 m, o nawierzchni bitumicznej ograniczonej z dwóch stron obrzeżem na ławie z oporem. Na tym odcinku droga rowerowa przebiega z zachodu na wschód po śladzie starej kolejki w wąwozie. Niweletę przedmiotowej drogi rowerowej zaprojektowano w całości z odcinków prostych i pionowych łuków kołowych. W celu ochrony systemy korzeniowego drzew ograniczono głębokość korytowania do minimum poprzez wyniesienie niwelety o 10 cm, tam gdzie było to możliwe. Projektując niweletę uwzględniono dostosowania całego układu pod względem wysokościowym do rzędnych terenu w miejscu styku z istniejącymi alejkami, ścieżkami i zjazdami.Szczegóły rozwiązań wysokościowych przedstawiono w części rysunkowej, na profilach podłużnych.

KMprzetargMapa1

KMprzetargMapa2

ODCINEK II

KMmapaOdcinek2

Przedmiotowa droga rowerowa i droga pieszo-rowerowa będzie znajdować się w terenie zabudowanym. W większości przebiega po śladzie dawnej kolejki przez park „Nad Jasieniem”. Etap II rozpoczyna się od al. Śmigłego-Rydza, (odcinek 2) zaprojektowano drogę dla rowerów, a następnie drogę pieszo-rowerową o szerokości 3.0 m, o nawierzchni mineralno-żywicznej w kolorze "granodiryt", ograniczonej z dwóch stron obrzeżem na ławie z oporem. Podobnie jak wcześniejszy odcinek, droga pieszo-rowerowa przebiega w wąwozie z zachodu na wschód, po czym na wysokości działki 129/5 przechodzi w nasyp i kierunek południowy, aż do ul. Do Folwarku.

KMprzetargMapa3

KMprzetargMapa4

ODCINEK IV

KMmapaOdcinek4

Na wysokości działki 129/5, w miejscu gdzie odcinek 2 zmienia swój kierunek, zaprojektowano rondo, od którego odchodzi odnoga do al. Piłsudskiego (odcinek 4) w kierunku północnym. Droga pieszo-rowerowa o szerokości 3.0 m, o nawierzchni mineralno-żywicznej ograniczona z dwóch stron obrzeżem na ławie z oporem łączy się z istniejącym przejazdem rowerowym przez al. Piłsudskiego.

KMprzetargMapa8

KMprzetargMapa7

ODCINEK III

KMmapaOdcinek3

W dalszej części ruch rowerowy zostanie poprowadzony przez ul. Do Folwarku (odcinek 3), która przebiega z północy na południe i kończy na skrzyżowaniu z ul. Milionową. Ul. Do Folwarku zostanie wyremontowana, a jej nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej szarej o szerokości 3.8 m z dodatkowymi mijankami o szerokości 5.0 m.Nawierzchnia zostanie ograniczona z dwóch stron opornikiem na ławie betonowej z oporem. Planowana inwestycja zostanie uzupełniona o obiekty małej architektury oraz zabezpieczona ruchomymi słupkami, które uniemożliwią ruch samochodów nieupoważnionym. Niweletę przedmiotowej drogi rowerowej i drogi pieszo-rowerowej zaprojektowano w całości z odcinków prostych i pionowych łuków kołowych. W celu ochrony systemy korzeniowego drzew ograniczono głębokość korytowania do minimum poprzez wyniesienie niwelety o 10 cm, tam gdzie było to możliwe. Projektując niweletę uwzględniono dostosowania całego układu pod względem wysokościowym do rzędnych terenu w miejscu styku z istniejącymi alejkami, ścieżkami i zjazdami.

KMprzetargMapa5

KMprzetargMapa6

Na ul. Do Folwarku, która ma zostać wyremontowana, założono odtworzenie ogólnego charakteru przebiegu istniejącej niwelety ulicy z uwzględnieniem dostosowania całego układu drogowego pod względem wysokościowym do rzędnych terenu na krawędzi pasa drogowego (w tym do rzędnych w bramach wjazdowych na teren posesji prywatnych). Przekrój poprzeczny drogi rowerowej i drogi pieszo-rowerowej został zaprojektowany tak, aby zapewnić właściwy spływ powierzchniowy wody opadowej w kierunku terenów zielonych. Przyjęto jednostronne o wartości od 2% do 3%, natomiast ul. Do Folwarku – jednostronne o wartości 2%.

W ramach dokumentacji projektowej, na przedmiotowym odcinku, opracowano inwentaryzację dendrologiczną drzew i krzewów. Wykonano wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów,z pomierzonymi obwodami pni na wysokości 130cm (jeśli drzewo było rozgałęzione poniżej, mierzono wszystkie jego pnie na wysokości 130cm), powierzchnią zajmowaną przez krzewy [m2], określając również stan sanitarny – waloryzację oraz uwzględniając dodatkowe uwagi dotyczące roślinności. Dla budowy drogi rowerowej i pieszo-rowerowej w Łodzi – etap I, przewidziano wycinkę 60 drzew (1 pień) i 42 m² krzewów, – etap II, przewidziano wycinkę 55 drzew (1 pień) i 96 m² krzewów (w sumie 115 drzew i 138 96 m² krzewów). Na podstawie inwentaryzacji oraz projektowanego zagospodarowania terenu, zaprojektowano nasadzenia kompensacyjne: 53 drzewa i 12 krzewów dla etapu I oraz 51 drzew i 21 krzewów (w sumie 104 drzewa i 33 krzewy). Posadzone zostaną gatunki: jesion wyniosły (7), dąb szypułkowy 'Fastigiata' (32), klon pospolity 'Crimson King' (23), głóg pośredni'Paul's Scarlet' (42), jałowiec sabiński 'Tamariscifolia' (12), berberys Thunberga 'GreenCarpet' (21).