Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na wyłonienie projektanta na przebudowę ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Minerskiej do ul. Siewnej

Już w 2014 i 2015 roku w Łodzi przeprowadzono badanie ruchu w ramach European Cycling Challenge. Już wówczas ul. Krakowska wykazywała się dużym ruchem rowerowym.

2014 Krakowska20142015Krakowska2015

Dlatego już wówczas rekomendowaliśmy Zarządowi Dróg i Transportu wymalowanie tam pasów ruchu dla rowerów.rekomendacje rowerowalodz mapa przejazdow2

Z uwagi na opieszałość w realizacji tej rekomendacji przez urząd, w 2016 roku zgłosiliśmy do Budżetu Obywatelskiego wniosek o wymalowanie pasów m.in. na ul. Krakowskiej. Zostały one wymalowane w 2018 roku. 
Krakowska pasy

Ulica Krakowska jest drogą powiatową klasy Z, o nawierzchni asfaltowej. Ulicą Krakowską kursuje autobus miejski.Zadaniem objęty jest odcinek ulicy Krakowskiej od ul. Minerskiej do ul. Siewnej o długości L=1800m. Szerokość pasa drogowego wynosi 19-30m.
 1. Należy zaprojektować drogę jednojezdniową, o dwóch pasach ruchu o szer. 3,25 m każdy z dodatkowym pasem środkowym o szerokości 2,75 m służącym do skrętu do posesji, jako pas do skrętu w lewo na skrzyżowaniach lub miejsce na azyl dla pieszych. Można miejscowo zwężać pas środkowy i odginać przebieg pozostałych pasów, jeśli wskazują na to warunki terenowe. Krawężnik jezdni zachodniej odsunąć od szpaleru drzew po stronie zachodniej, jeżeli jest taka możliwość.
 2. Na skrzyżowaniu ulic: Krakowskiej, Siewnej, Bronowej, Złotno i Cyganka zaprojektować rondo, z podłączeniem wszystkich wymienionych ulic, uwzględniając przebudowę wlotów w niezbędnym zakresie. Wymiary ronda powinny pozwalać na poruszanie się autobusów przegubowych po ul. Krakowskiej i ul. Siewnej.
 3. Na skrzyżowaniu Krakowska/Biegunowa zachować istniejący układ, z pasami ruchu o szer. 3,25 – 3,5 m, w zależności od dostępnych możliwości terenowych. Pasy ruchu do skrętu w lewo z ul. Krakowskiej w Biegunową również o szerokości 3,25–3,5 m. Przeanalizować możliwość doprojektowanie relacji skrętnych w ul. Biegunowej.
 4. Należy zaprojektować infrastrukturę dla rowerów. Na pierwszą Radę Techniczną projektant przygotuje 2 warianty do rozpatrzenia:
  a) Po zachodniej stronie zaprojektować ciąg pieszo - rowerowy o szer. 2,5 m, 
  b) Wybudować drogę rowerową o szerokości 2,5 m po zachodniej stronie jezdni, bezpośrednio do niej przylegającą (dopuszcza się rezygnację z opaski), pomiędzy jezdnią a istniejącym szpalerem drzew, wówczas należy przesunąć oś jezdni w stronę wschodnią.
  Ostateczne rozwiązanie zostanie przyjęte po przeanalizowaniu opracowanych koncepcji, ze szczególnym naciskiem dla ochrony istniejącego drzewostanu.
  Projektowana infrastrukturę rowerową należy połączyć z istniejącymi drogami rowerowymi przy ul. Biegunowej. Jeżeli droga rowerowa zostanie zaprojektowana po stronie osiedla należy zaprojektować wyniesienie „ wlotów” z ulic poprzecznych, wyniesienie na szerokości przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych. Wloty ulic do wyniesienia: Rowerowa, Czołgistów, Namiotowa, Barska, Warneńska, Michałowicza, Tarnowska, Rzeszowska.
 5. Przeanalizować zaprojektowanie chodnika po stronie wschodniej, w zależności od przyjętych rozwiązań przekroju drogi i mając na uwadze ochronę drzew
  6.  W przypadku rezygnacji z chodnika po stronie wschodniej ulicy Krakowskiej należy wyznaczyć dla pasażerów drogę dojścia od/do przystanków.
  7. Zaprojektować nowe oświetlenie w ulicy Krakowskiej, spełniające parametry oświetleniowe wg obowiązujących przepisów i norm, na podstawie wytycznych do
  projektowania oświetlenia ZDiT. Przewidzieć doświetlenie chodników wzdłuż szpalerów drzew oraz stref konfliktowych(skrzyżowań i przejść dla pieszych).
  8. Przebudowa peronów przystankowych na odcinku od ul. Minerskiej do ul. Siewnej. Należy dostosować wszystkie przystanki komunikacji miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy zmianie geometrii ronda na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej, Złotno, Siewnej i Cyganki przebudować i dostosować do Standardów Dostępności należy także peron przystankowy na ul. Złotno przed rondem.Przystanki zaprojektować w pobliżu istniejących lokalizacji, chyba że na etapie projektowania ZDiT wskaże inne miejsce.
  9. Przystanki zaprojektować z nawierzchnią betonową na długości 22 m.
  10. Na wszystkich przystankach w zakresie opracowania zastosować wiaty o standardowych wymiarach.
  11. W ramach możliwości a przynajmniej na przystankach Krakowska – Siewna, Złotno – Siewna i Krakowska - Biegunowa, a optymalnie na wszystkich wzdłuż zakresu przebudowy należy zainstalować Tablice Informacji Pasażerskiej.
  12. Wszystkie istniejące elementy sygnalizacji świetlnej należy odtworzyć zgodnie z wytycznymi ZDiT.
  13. Wykonać oceny zasadności montażu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach w ciągu.
  14. Należy zaprojektować kanalizację teletechniczną dla potrzeb Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem, zgodnie z wytycznymi ZDiT.
  15. Poprawić bezpieczeństw o przejść dla pieszych przez ul. Krakowską poprzez ewentualnie ich wyniesienie lub zastosowanie innych elementów spowalniających ruch w tych miejscach.
  16. W przypadku konieczności wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie informacyjne z mieszkańcami bezpośrednio zamieszkującymi teren objęty inwestycją w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje Zamawiającego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporządzona zostanie notatka służbowa wraz z listą obecności.
  Krakowska
  Szczegółowe rozwiązania dotyczące ruchu rowerowego (ew. pasy dla ruchu rowerowego, ścieżki, przejazdy rowerowe etc.) zostaną wytypowane w trakcie rad
  technicznych. W przypadku parkingów rowerowych, należy je lokalizować w pobliżu lokali usługowych, budynków użyteczności publicznej oraz innych generatorów ruchu.
  Droga rowerowa powinna być zaprojektowana zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 3303/V/09 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie
  wprowadzenia Wytycznych do planowania, projektowania i utrzymania dróg rowerowych w Łodzi oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 ze zm.).
  Ulicę należy zaprojektować tak, by zachować możliwość łatwego przejazdu rowerem we wszystkich relacjach.
  W pobliżu lokali usługowych należy usytuować parkingi rowerowe.
  Zjazdy należy przewidzieć z uwzględnieniem wysokościowego dostosowania do dróg rowerowych bez barier architektonicznych.
  W przypadku ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej wykonanej z masy bitumicznej należy zachować ciągłość nawierzchni z masy bitumicznej na zjazdach.
  Ścieżkę rowerową poprowadzoną stycznie do chodnika należy odseparować zgodnie z wymogami „Łódzkiego Standardu Dostępności”
  Ścieżki rowerowe (ciągi pieszo-rowerowe) wykonane z nawierzchni bitumicznej należy zamknąć w obrzeżach.
  Lokalizacje przejazdów rowerowych oraz innych dołączeń do ulic osiedlowych zostaną ustalone na etapie rad technicznych.
  Należy przewidzieć włączenia/zjazdy z dróg rowerowych na jezdnie.
  {hb}