To jedna z najstarszych asfaltowych dróg dla rowerów w Łodzi. Jej stan, zwłaszcza przy skrzyżowaniu z ul. Zakładową, już dawno wymagał remontu. W końcu!

Droga rowerowa jest główną osią rowerową dla osiedli Janów i Olechów. Prowadzi od skrzyżowania z ul. Rokicińską na północy aż po ul. Kazimierza Odnowiciela. Hetmanska mapa

Najgorszy stan nawierzchni jest przy skrzyżowaniu z ul. Zakładową, gdzie z trudem można jeszcze rozpoznać kształt płyt chodnikowych. To zaszłość kiedy w tym miejscu nie było nawet przejazdu dla rowerów, a który zabiegaliśmy w 2010 roku

Nie lepiej wygląda także skrzyżowanie z Kazimierza Odnowiciela 

W tegorocznych planach Zarząd Dróg i Transportu uwzględnił remont nawierzchni także tej drogi dla rowerów! 

al. Hetmańska – remont drogi rowerowej
Zakres planowanych prac obejmuje wykonanie remontu nawierzchni drogi rowerowej al. Hetmańskiej, w tym:

 1. Korytowanie wykonane na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gr. 30 cm oraz wywozem urobku na odległość do 20 km
 2. Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm.
 3. Wymiana krawężników betonowych 100x15x30 cm na nowe na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione zaprawą z wywozem gruzu na odl. do 20 km.
 4. Wykonanie bitumicznej warstwy wiążącej gr. 4 cm, dla kategorii ruchu KR 4 (AC 11W).
 5. Wykonanie nawierzchni bitumicznej (AC 8S) gr. 4 cm, dla kategorii ruchu KR 4.
 6. Założenie zieleńca
 7. Rozebranie nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej
 8. Rozebranie obrzeży trawnikowych
 9. Rozebranie krawężników/oporników kamiennych
 10. Koryto wykonane na całej szerokości chodnika wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV gr. 30 cm
 11. Obrzeża nowe trawnikowe o wym. 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą
 12. Podbudowa betonowa - beton C12/15 o grubości 20 cm
 13. Nawierzchnia z płyt betonowych fazowanych, koloru szarego 25x25x8 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - chodnik
 14. Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej typu Behaton o gr. 8 cm podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm po zagęszczeniu
 15. Odtworzenie oznakowania poziomego przy użyciu mas chemoutwardzalnych grubowarstwowych.

Same prace mają potrwać do 60 dni od dnia przekazania terenu budowy przez ZDiT. 
Do rozpisanego przez ZDiT przyatrgu zgłosiło się aż 33 oferentów! Zaś sama modernizacja Hetmańskiej jest jednym z 11 zadań zlokalizowanych w różnych częściach Łodzi. 

{hb}