Czy wiesz, że każdy ma prawo napisać pismo do Zarządu Dróg i Transportu w sprawie stanu dróg rowerowych. Każdy ma też prawo żądać odpowiedzi i przede wszystkim reakcji. 

Nie mamy zbyt przyjaznego rowerzystom prawa. Co prawda ostatnio dokonano zmian w Prawie o Ruchu Drogowym, ale przepisy przepisami, a stan łódzkich dróg jaki widać każdy widzi. Na szczęście, by załatwić pewne proste sprawy, zwykle wystarczy wysłać list do ZDiT, czasem nawet mail (zdit@zdit.uml.lodz.pl)*

 

1) Czego wymagać?
Przede wszystkim możemy domagać się równej nawierzchni drogi rowerowej. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) posiada rozdział 9 poświęcony drogom rowerowym. W rozdziale § 48 punkt 1. znajduje się zdanie: Wysokość progów i uskoków na ścieżce rowerowej nie powinna przekraczać 1 cm. Oznacza to, że krawężnik, dziura która ma wysokość (lub głębokość) powyżej 1 centymetra jest niezgodna z prawem i powinna zostać usunięta.

Inny zapis tego Rozporządzenia pozwala domagać się usunięcia każdej przeszkody, która przeszkadza w jeździe drogą rowerową. Może to być znak drogowy, gałąź, daszek lub reklama. Przepisy § 54 punkt 4 mówią, że: Wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżką rowerową powinna być nie mniejsza niż 2,50 m, a w wypadku ich przebudowy albo remontu może być zmniejszona do 2,20 m. Jeżeli coś wisi niżej niż 2,2 m, jest niezgodne z prawem.

Załącznik numer 1 Rozporządzenia zawiera kilka rysunków, jeden z nich (5.2) pokazuje, że na drodze rowerowej i w odległości do 20 centymetrów od niej nie może stać żaden słupek, latarnia, drzewo, ani inna przeszkoda. 

 

2) Jak napisać?
Pismo do urzędu musi mieć pewne elementy, aby zostało potraktowane poważnie, aby otrzymać odpowiedź i przede wszystkim aby odniosło skutek.

a) Nadawca - Pismo nie może być anonimowe - należy podać nasze imię, nazwisko i adres (gdy wysyłamy pismo pocztą elektroniczną podajemy również adres pocztowy). A pod listem powinno się odręcznie podpisać.

b) Adresat - W piśmie musi znaleźć się informacja, do kogo kierujemy pismo - w naszym przypadku należy kierować do dyrektora Zarządu Dróg i Transportu

c) Opis - Najważniejszą częścią pisma jest możliwie najdokładniejsze wskazanie lokalizacji miejsca, w którym domagamy się zmiany. Chodzi o to, by urzędnicy mogli łatwo dowiedzieć się o który krawężnik, drzewo, słupek, czy dziurę nam chodzi. Możliwie załączmy także fotografię - ułatwi ono urzędnikowi lokalizację problemu.

d) Żądanie - Należy wskazać, jakich działań  wymagamy od urzędu: obniżenia krawężnika, usunięcia słupa w skrajni, załatania dziury. 

e) W jednym piśmie jedna sprawa - W ten sposób łatwiej jest dopilnować jego realizacji.

f) Terminy - Wymienione są w artykule 35 KPA, paragrafów 1 i 3: § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. oraz § 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (...). Warto na końcu pisma dodać taką adnotację.

g) Numer pisma - Jeżeli wysyłamy (lub chcemy zacząć wysyłać) więcej pism, warto je numerować. Ułatwi nam to życie w przyszłości, gdy urząd zacznie nam w różnych terminach przysyłać odpowiedzi na różne nasze pisma i trzeba będzie zorientować się, którego dana odpowiedź dotyczy.

 

Przykładowe pismo lub mail (zdit@zdit.uml.lodz.pl)

 

Łódź, 1 października 2016 roku

Imię i nazwisko
ul. Wigury 12a
90-301 Łódź

Pan Grzegorz Misiorny
Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi
ul. Piotrkowska 175 
90-447 Łódź

Numer pisma: ZDiT/10/2016

Dotyczy naprawy drogi rowerowej W-Z w Łodzi

Proszę o zniwelowanie poprzecznych wyrw w asfalcie na przejeździe rowerowym przy al. Mickiewicza, na skrzyżowaniu z al. Jana Pawła II, po południowo - wschodniej stronie skrzyżowania. Wyrwy te mają głębokość sięgającą pięciu centymetrów, a szerokość nawet dwudziestu co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa rowerzystów, może powodować uszkodzenia kół rowerów i stoi w sprzeczności z § 48 punkt 1 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.).

W razie, gdyby wyżej wymieniona droga rowerowa nie leżała w Państwa kompetencjach, proszę o przesłanie mojego pisma do właściwej komórki urzędu zgodnie z zapisami artykułu 9 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Proszę o odpowiedź listem zwykłym, bez zwrotnego potwierdzenia odbioru, w terminie wynikającym z art. 35 KPA oraz informowanie mnie o działaniach podejmowanych w powyższej sprawie.

W załączeniu przesyłam dokumentację fotograficzną.

 

 

Z poważaniem
imię i nazwisko

 

*Pismo warto wysłać do wiadomości łódzkiego
pełnomocnika prezydenta Miasta Łodzi do spraw polityki rowerowej (rowery@zdit.uml.lodz.pl)