Termin powinien być znanym wszystkim projektantom dróg dla rowerów. Warto go znać, aby właściwie oceniać projekty dróg dla rowerów oraz ich prawidłowe wykonanie

Najprościej rzecz nazywając skrajnia, to pusta przestrzeń wzdłuż drogi dla rowerów. Jej zachowanie służy bezpieczeństu jazdy rowerzysty. Z czego wynika przedstawia poniższy rysunek

Grafik: Patryk Grądys 

Co mówią o tym polskie przepisy?

skrajnia

Skrajnia pozioma wynosząca według warunków technicznych 20 cm od krawędzi drogi dla rowerów [na podstawie Rozporządzenia] nie jest niczym uzasadniona. Może być ona wystarczająca, jeżeli rowerzysta jedzie w odpowiedniej odległości od krawędzi drogi rowerowej i nie ma żadnych przeszkód bocznych w pobliżu. Jest to jednak teoretycznie możliwe, tylko przy bardzo szerokich drogach rowerowych.

Minimalne parametry dwukierunkowej drogi dla rowerów zależą przede wszystkim od tego, jak zostało wykonane obramowanie krawędzi jej nawierzchni. Droga rowerowa z wysokimi krawężnikami (sięgającymi wyżej niż najniższy punkt położenia pedału), po

 

trzebuje nawierzchni o szerokości 200 cm (skrajne 25 cm z każdej strony może mieć nawierzchnię niekomfortową, nawet brukową lub gruntową). Jednak w rozwiązaniu z wysokimi obrzeżami, w Polsce trzeba dodatkowo zapewnić po 20 cm formalnie wymaganej skrajni. Oznacza to, że pas terenu dla drogi rowerowej z wysokimi obrzeżami, musi być o 40 cm szerszy.

Skrajnia od przeszkód bocznychPrzeszkody boczne punktowe (drzewa, latarnie) powinny być lokalizowane w odległości nie mniejszej niż 75 cm od toru jazdy rowerzysty. Oznacza to, że powinny znajdować się nie bliżej niż 25 cm od krawędzi drogi rowerowej z wysokim obrzeżem i nie mniej niż 50 cm od krawędzi z niskim obrzeżem. W wypadku przeszkód liniowych ciągłych (ogrodzenie, ściana) odległości te wynoszą odpowiednio 50 cm przy wysokim obrzeżu i 75 cm przy niskim. 
(z edroga.pl)

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Rozdział 12 - Skrajnia drogi
§ 54.
1. Nad drogą powinna być zachowana wolna przestrzeń, zwana dalej "skrajnią drogi", o wymiarach określonych w załączniku nr 1.
Załącznik nr 1 - Schematy skrajni dróg [...] 5. Chodnik i ścieżka rowerowa.
[...]
4. Wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżką rowerową powinna być nie mniejsza niż 2,50 m, a w wypadku ich przebudowy albo remontu może być zmniejszona do 2,20 m.

Co mówią o tym łódzkie wytyczne?
W projektowaniu dróg rowerowych należy zapewnić odpowiednią skrajnię dla ruchu rowerowego.

  • 3.4.2 Szerokość skrajni należy wyznaczać uwzględniając szerokość drogi rowerowej powiększonej po obu stronach odpowiednio o 0,25m gdy krawężnik jest wyższy niż 5cm i 0,50m gdy krawężnik jest niższy niż 5cm.
  • 3.4.3 Wysokość skrajni należy przyjmować jako równą 2,50m. W szczególnych przypadkach (np. w trakcie prowadzenia prac remontowych) może być ona obniżona do 2,20m. 
    Dotyczy to również gałęzi drzew, które muszą być regularnie przycinane albo usunięte. W bezpośrednim pobliżu drogi rowerowej nie należy lokalizować urządzeń, których użytkowanie może blokować ruch. Stojaki rowerowe, tablice ogłoszeniowe, które wymagają lektury z bliska (np. z mapami, drobnymi ogłoszeniami itp.), ławki itp. powinny być odsunięte o co najmniej 2 m od krawędzi drogi rowerowej, chyba, że są umieszczone prostopadle do jej osi i ich typowe użytkowanie nie grozi jej zablokowaniem
  • 3.4.4 W obrębie drogi rowerowej zaleca się stosowanie krawężników <5cm wysokości w stosunku do poziomu drogi rowerowej, z zachowaniem 0,50m opaski, w obszarze której nie powinny być lokalizowane żadne inne urządzenia infrastruktury technicznej, których wysokość łącznie z krawężnikiem przekraczałaby wysokość 5 cm od poziomu drogi rowerowej. 
    Kąt pochylenia krawędzi krawężnika powinien być tak wyprofilowany, aby w sytuacjach nadzwyczajnych umożliwić bezpieczne wjechanie pod małym kątem ze drogi rowerowej na sąsiadujący pas dla pieszych lub pas zieleni.
  • 3.4.5 Dopuszcza się stosowanie krawężników wyższych niż 5cm w obrębie drogi rowerowej, wówczas należy dodatkowo wprowadzić bufor bezpieczeństwa o szerokości co najmniej 0,25m. Bufor bezpieczeństwa powinien zabezpieczać przed przypadkowym zahaczeniem pedałem o krawężnik i potencjalnym upadkiem rowerzysty. Bufor bezpieczeństwa powinien być dobrze widoczny i wyznaczony poprzez malowanie poziome lub zmianę koloru/rodzaju nawierzchni.

    wymiaryrower