Na specjalnej konferencji prasowej Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił gotowość do rozpoczęcia poszukiwań wykonania modernizacji dwóch ulic. Co będzie dla rowerzystów? 

Jak możemy przeczytać w komunikacie prasowym urzędu miasta, który zacytowały później gazety: 

Prace projektowe zostały zakończone. W lutym ogłoszony będzie przetarg na wykonawcę prac, aby przed wakacjami przystąpić do prac drogowych. Realizacja zakończy się w przyszłym roku. Dzięki dodatkowym funduszom pochodzącym z oszczędności miasta z 2015 r. w ubiegłym roku przystąpiliśmy do stworzenia projektu na ulicę Zbąszyńską i Swojską. Projekt został kilka dni temu odebrany.
Przebudowa tego kilometrowego odcinka drogi jest znaczącą inwestycją ze względu na ponad 100 firm zlokalizowanych przy tych ulicach. Każdego dnia przejeżdżają setki pojazdów, dlatego tak ważne jest zapewnienie funkcjonalnej i dobrej infrastruktury drogowej przystosowanej do potrzeb przedsiębiorców.
Dzięki przebudowie, nowa nawierzchnia zostanie dostosowana do obsługi pojazdów ciężarowych. Takie rozwiązania zastosowaliśmy z powodzeniem również na ulicy św. Teresy. Powstaną również miejsca postojowe dla ciężarówek. Przebudowa obejmie również wymianę chodników, budowę oświetlenia, a dla korzystających z rowerów przeznaczony będzie ciąg pieszo-rowerowy. Dodatkowo pojawią nowe nasadzenia i zostanie zrekultywowana zieleń wzdłuż drogi.

Czy wiemy cokolwiek więcej? Otóż tylko tyle ile jest na wizualizacjach. Dostępu do dokumentacji projektowej niestety nie było nawet na etapie projektowania. Zatem obawiamy się, że kolejny raz bezpieczeństwo i komfort jazdy rowerami został tu potraktowany nieodpowiednio. Skąd to przypuszczanie? Z doświadczenia i wizualizacji jakie pokazano. 

Co zamówiono? 
W zamówieniu przetargu ZIM poprosił m.in o: 

  • Przyjęte rozwiązania mają zapewnić optymalny układ drogowy z punktu widzenia potrzeb wszystkich użytkowników: pieszych, rowerzystów, użytkowników komunikacji zbiorowej i kierowców pojazdów. Przyjęte rozwiązania mają na celu rozwój sieci drogowej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju
  • Należy zaprojektować drogę dla parametrów klasy L w przekroju jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu. 4.
  • Dokumentacja musi obejmować całą szerokość pasa drogowego, wraz z jezdnią, zieleńcami, chodnikami, miejscami do parkowania ciągami pieszo-rowerowymi, infrastrukturą rowerową wraz z wykonaniem inwentaryzacji i projektu zieleni stałej oraz doborem mebli miejskich.
  • Należy zaprojektować obustronne ciągi do poruszania się osób pieszych oraz rowerzystów, w formie bitumicznych ciągów pieszo-rowerowych o szerokości min 3,00m. Szczegółowe rozwiązania dotyczące ruchu rowerowego (ew. pasy dla ruchu rowerowego, ścieżki, przejazdy rowerowe etc.) zostaną wytypowane w trakcie rad technicznych*. W przypadku parkingów rowerowych, należy je lokalizować w pobliżu lokali usługowych, budynków użyteczności publicznej oraz innych generatorów ruchu jeżeli wystąpi taka konieczność.
  • Dla ruchu rowerowego należy zapewnić przejazdy i poruszanie się po nowoprojektowanej przestrzeni we wszystkich relacjach. Docelowe rozwiązania projektowe zostaną ustalone na Radach Technicznych*.
  • Należy przewidzieć budowę infrastruktury zwiększającej bezpieczeństwo poruszania się rowerzystów tam gdzie jest to zasadne z punku widzenia natężenia ruchu rowerowego i bezpieczeństwa.  
  • Projektowane ciągi pieszo-rowerowe powinny być maksymalnie szerokie, bez barier architektonicznych, o ułatwionym dostępie dla osób niepełnosprawnych. W przypadku lokalizowania miejsc postojowych przy chodnikach/ciągach pieszych powinny one zostać tak zaprojektowane, żeby parkowanie nigdy nie odbywało się kosztem części pieszej.
  • Ciągi pieszo - rowerowe winny zostać zaprojektowane w sposób umożliwiający odpływ wody w kierunku sąsiadujących terenów zieleni.
  • W przypadku ciągu pieszo - rowerowego lub ścieżki rowerowej wykonanej z masy bitumicznej należy zachować ciągłość nawierzchni z masy bitumicznej w świetle zjazdu.

* Rady Techniczne - jak nie trudno zgadnąć, na żadną z nich nie zaproszono nikogo z przedstawicieli organizacji użytkowników rowerów. 

Ciągi pieszo – rowerowe
a) Należy zaprojektować ciągi pieszo-rowerowe rowerowe wykonane z nawierzchni bitumicznej.
b) Szerokość ciągów przyjąć jako min. 3 m.
c) Nie dopuszcza się projektowania braku ciągłości nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego. W przypadku projektowania przejazdu rowerowego przecinającego jezdnię przeznaczoną do ruchu pojazdów mechanicznych nie dopuszcza się projektowania opornika wtopionego oddzielającego nawierzchnię jezdni od nawierzchni drogi rowerowej.
d) Na zjazdach należy zachować ciągłość nawierzchni z masy bitumicznej.
e) Ciągi pieszo-rowerowe wykonane z nawierzchni bitumicznej zamknąć w obrzeżach betonowych.

Jak to będzie wyglądać? 
Wiemy tylko to co zostało opisany wyżej a także to co można wyczytać z zaprezentowanych wizualizacji. 

Większość przestrzeni ulicy jest z przeznaczeniem dla samochodów. Rowerzystów wyrzucono na chodniki gdzie z pieszymi będą rywalizowali o przestrzeń Większość przestrzeni ulicy jest z przeznaczeniem dla samochodów. Rowerzystów wyrzucono na chodniki gdzie z pieszymi będą rywalizowali o przestrzeń

Okolica jest mocno uprzemysłowiona Okolica jest mocno uprzemysłowiona  Tylko na niewielkich fragmentach rowerzyści będą mieli oddzielne drogi dla rowerówTylko na niewielkich fragmentach rowerzyści będą mieli oddzielne drogi dla rowerów

Ta planuje się przebudować skrzyżowanie ul. Zbąszyńskiej z ul. BrukowąTa planuje się przebudować skrzyżowanie ul. Zbąszyńskiej z ul. Brukową

Czy jest to rozwiązanie optymalne pod względem bezpieczeństwa i komfortu jazdy rowerem? W naszej ocenie brakuje trzech elementów:

1) Zjazd z drogi dla rowerów w jezdnię w naszyj ocenie może być problematyczny. Pomimo wystarczającej przestrzeni na jezdni - jest nawet strefa wyłączona z ruchu (widoczna pod strzałką), ruch samochodowy skierowano zaraz przy krawężniku tuż na wylocie drogi dla rowerów. W tym miejscu spokojnie można było odsunąć tor jazdy samochodów do osi jezdni, zaś rowerzystom zagwarantować bezpieczne włączanie się do ruchu poprzez azyl chroniący ich przed nadjeżdżającymi z tyłu samochodami. 

2) Ponawia się sytuacja z punktu pierwszego - mamy powierzchnię wyłączoną na środku jezdni czym spycha się samochodu do krawężnika, gdzie spokojnie można było pozostawić miejsce do jazdy rowerami. 

3) Brakuje tu przejazdu dla rowerów pomagający wydostanie się rowerem na południe (w kierunku Żabieńca) bez konieczności okrążania całego skrzyżowania. 

{hb}