Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. Niestety, niewiele uwagi poświęca się w tym dokumencie rozwojowi transportu i turystyki rowerowej

strategiaWL2030projekt

Rower w kontekście jakości powietrza

"Problemem w zakresie bardzo niskiej jakości powietrza jest niewystarczające tempo wdrażania uchwały antysmogowej oraz programów ochrony powietrza, niedostateczny monitoring zanieczyszczeń oraz niska świadomość ekologiczna mieszkańców regionu. Wiąże się to m.in. z koniecznością zastępowania surowców konwencjonalnych ekologicznymi nośnikami energii, modernizacją i wymianą kotłów grzewczych. W dalszym ciągu wiele obiektów wymaga termomodernizacji, a sieci ciepłownicze nie są wystarczająco rozwinięte. W zakresie infrastruktury komunikacyjnej w wielu miejscowościach ruch samochodowy nadal przebiega przez obszary zwartej zabudowy, a transport wymaga doinwestowania w kierunku zmniejszania jego emisyjności. Istniejące trasy rowerowe nie tworzą spójnej i bezkolizyjnej sieci."

"Poprawa jakości powietrza, m.in. poprzez:
ograniczenie emisji ze źródeł o charakterze liniowym, w tym m.in.: rozwój infrastruktury rowerowej (z systemami rowerów publicznych); realizacja rozwiązań organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu zrównoważonego transportu; promocja ekomobilności i rozwój nowoczesnych form przemieszczania się; budowa systemów zasilania pojazdów zero emisyjnych," 

Rower w kontekście transportu 

"Istotnym problemem w kontekście rosnącej presji motoryzacyjnej, szczególnie w obszarach centralnych miast i jej negatywnych skutków związanych z kongestią, niską jakością powietrza oraz zanieczyszczeniem hałasem jest niewystarczająca świadomość społeczna w zakresie zasad zrównoważonej mobilności i rozwoju. Pomimo realizacji wielu inwestycji w publiczny transport zbiorowy oraz rozwój transportu rowerowego, w tym systemy rowerów publicznych, nadal stopień wykorzystania indywidualnego transportu samochodowego jest wysoki. Szansa dla zrównoważenia łańcucha mobilności, szczególnie na obszarach miast stanowią: promocja ekologicznych form przemieszczania się (zbiorowa mobilność, rower, pojazdy o napędzie alternatywnym), kształtowanie stref uspokojonego ruchu i innych rozwiązań sprzyjających rozwojowi zrównoważonego transportu miejskiego."

"Stworzenie atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty przewozowej publicznym transportem zbiorowym, m.in. poprzez: poprawę jakości infrastruktury publicznego transportu zbiorowego, infrastruktury uwzględniającej potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami i starszych, w tym m.in. wspieranie: doposażenia i realizacji zintegrowanych węzłów przesiadkowych (wraz z systemami Park&Ride i Bike&Ride*); modernizacji dworców autobusowych i kolejowych; budowy i przebudowy infrastruktury tramwajowej (w tym o charakterze aglomeracyjnym); tworzenia infrastruktury dla uprzywilejowania komunikacji miejskiej; wdrażania inteligentnych systemów transportowych (w tym sterowania ruchem),"

* BIKE & RIDE (B&R) – system parkingów dla rowerów, który umożliwia bezpieczne pozostawienie swojego roweru i kontynuację dalszej podróży przy użyciu publicznego transportu zbiorowego

 

Podczas konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się z projektem Strategii oraz wyrażenia swoich uwag i wniosków, które można przekazać za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag:

  • drogą elektroniczną na adres: pr@lodzkie.pl,
  • pocztą tradycyjną na adres: Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
  • ustnie do protokołu w Departamencie Polityki Regionalnej ul. Tuwima 22/26, pok. 612, w dniach pracy Urzędu od godziny 8:00 do 16:00.
  1. projekt Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030
  3. formularz zgłaszania uwag
  4. prezentacja SRWŁ 2030 na spotkania konsultacyjne

 

W naszej ocenie brakuj konkretnego wskazania transportu rowerowego jako jednej z form łączenia powiatów i gmin Województwa Łódzkiego. Może to mieć negatywne konsekwencje w przyszłości, choćby przez brak uwzględnienia budowania takich tras wraz z modernizacjami dróg wojewódzkich czy realizacji w ramach ZIT.
W tematach dotyczących turystyki nawet w jednym miejscu nie uwzględniono potencjału jaki tkwi w turystyce rowerowej, Jest to coraz mocniejsza gałąź turystyki sprzyjająca rozwojowi rynku lokalnego, a jednocześnie niewymagająca stosunkowo dużych nakładów.