Dzisiaj zostało przesłane pismo do prezydenta Miasta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego, z pytaniem o wprowadzenie tzw. "norm rowerowych" czyli wytycznych do planowania, projektowania i utrzymania dróg rowerowych w Łodzi. 
Zatem pytamy się - co z naszymi podpisanymi ustaleniami?

Szanowny Panie Prezydencie!

Rada Miejska 8 października 2008 r. podjęła uchwałę numer XLI/813/08 w sprawie ustalenia kierunków działania w zakresie wprowadzenia wytycznych do planowania, projektowania i utrzymania dróg rowerowych w łodzi.
Został Pan w niej zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności zmierzających do polepszenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w zakresie infrastruktury rowerowej miasta łodzi, w szczególności poprzez wprowadzenie do dnia 31 grudnia 2008 r. odpowiednich wytycznych dotyczących budowy infrastruktury dla rowerzystów.
W dniu 30 grudnia 2008 r. do prac nad ich treścią przystąpił specjalny zespół składający się z urzędników miejskich: pracowników Zarządu Dróg i Transportu w łodzi oraz Urzędu Miasta łodzi, w tym; pp., Agnieszka Bednarek, Aleksandra Kaczorowska, Wanda Wieremiejczyk, Włodzimierz Maciejewski, Zdzisław Sowiński, radnych pp. Patrycji Wójcik, Bartosza Domaszewicza, Rafała Reszpondka, oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych: Instytutu Spraw Obywatelskich, Grupy Pewnych Osób, Rowerowej łodzi i łódzkiej Inicjatywy na Rzecz Przyjaznego Transportu, w tym także osób, działających dziś w ramach Fundacji Fenomen, zainteresowanych rozwojem ruchu rowerowego w naszym mieście. Zaangażowani w proces społecznicy poświęcili kilkanaście godzin swego prywatnego czasu podczas kolejnych 5 spotkań, by powstał dokument gwarantujący tworzenie infrastruktury rowerowej wysokiej jakości. Po długich dyskusjach udało się osiągnąć porozumienie, godząc interesy miasta, rowerzystów jak i innych użytkowników dróg i przygotować ostateczną wersję zapisów.
Jednak mimo uroczystego podpisania Wytycznych w dniu 5 maja tego roku przez jej autorów oraz Prezydenta Jarosława Wojcieszka, przygotowany wspólnym wysiłkiem dokument, do dziś nie stał się obowiązującym prawem. Nie został zgłoszony pod obrady Rady Miejskiej mimo, iż projekt odpowiedniej uchwały przedstawiono radnym (druk nr 89/2009 wraz z załącznikiem).
Prosimy o odpowiedź, kiedy wspomniany projekt zostanie przedstawiony na sesji Rady Miejskiej oraz kiedy stanie się obowiązującym prawem lokalnym.
Zwracamy uwagę, że brak szczegółowych wytycznych w zakresie projektowania i wykonania infrastruktury dla rowerów, wobec bardzo niskiej jakości prawa krajowego w tym zakresie, prowadzi do wdrażania inwestycji o niezadowalającym poziomie. Źle zaprojektowane i wykonanie bez uwzględnienia wskazań płynących z krajów o bogatszej tradycji w rozwijaniu takiej infrastruktury drogi rowerowe zniechęcają potencjalnych użytkowników do korzystania z nich i negatywnie wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Często w projektowaniu i wykonaniu infrastruktury miejskiej nie bierze się pod uwagę podstawowych informacji o specyfice ruchu rowerowego i wynikających z tego zasad dotyczących spójności, bezpośredniości, bezpieczeństwa, wygody i atrakcyjności infrastruktury rowerowej oraz wynikających z owych zasad kryteriów i parametrów związanych z oceną poszczególnych rozwiązań od poziomu sieci po poziom konkretnych rozwiązań technicznych. Szczegółowe wskazówki, co do projektowania przyjaznej dla rowerów infrastruktury zawiera wydany w ramach projektu "Miasta dla rowerów" przez Polski Klub Ekologiczny podręcznik "Postaw na rower", opracowany przez holenderską organizację standaryzacyjną CROW. W oparciu o opisane w nim zasady przygotowano projekt wspomnianych Wytycznych do planowania, projektowania i utrzymania dróg rowerowych w łodzi.
Uważamy, że budowa kolejnych tras rowerowych przy braku odpowiednich szczegółowych regulacji to zwykłe marnotrawienie środków publicznych. Przykładem takiego postępowania jest w ostatnim czasie realizacja drogi dla rowerów w ciągu al. Unii Lubelskiej i ulicy Srebrzyńskiej, gdzie zastosowano nawierzchnię z kostki betonowej. Jest ona niewygodna dla użytkowników, mniej trwała i droższa od zalecanej przez specjalistów nawierzchni bitumicznej. Inwestycja przy al. Unii byłaby niemożliwa do przeprowadzenia w obecnym kształcie, gdyby obowiązywały przygotowane Wytyczne.
Ponadto, szczególnie przykrym jest w naszym odczuciu fakt, że projekt będący oddolną inicjatywą społeczników oraz efektem wspólnej pracy urzędników i mieszkańców łodzi nie został dotychczas obowiązującym prawem miejscowym. 
W czasie gdy inne polskie miasta wprowadzają coraz wyższe standardy dla inwestycji rowerowych, a Gdańsk i Kraków zobowiązują się do wypełnienia w ramach swojej polityki transportowej założeń Karty Brukselskiej - podpisanej 15 maja tego roku w Parlamencie Europejskim podczas dorocznej konferencji Velo City - w łodzi nie mamy nadal ani polityki rozwoju ruchu rowerowego ani odpowiednich standardów. Liczymy, iż podejmie Pan wszelkie działania w celu zmiany tej sytuacji.

z poważaniem
Patrycja Wojtaszczyk
Prezes Zarządu
Fundacja Normalne Miasto - Fenomen


Do wiadomości:
Biuro Rady Miejskiej w łodzi
Sz. P. Krzysztof Piątkowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
Sz. P. Bartosz Domaszewicz, Radny Rady Miejskiej w Łodzi
Sz. P. Rafał Reszpondek, Radny Rady Miejskiej w Łodzi
Sz. P. Patrycja Wojcik, Radna Rady Miejskiej w Łodzi