Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na zaprojektowanie ulicy Pomorskiej na osiedlu Mileszki. To czego oczekuje może dziwić

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę / rozbudowę ul. Pomorskiej i ul. Mileszki w Łodzi - dwie części:
Część 1 - Dokumentacja projektowa na przebudowę/ rozbudowę ul. Pomorskiej na odcinku od projektowanego dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 do ul. Mileszki 
Cześć 2 - Dokumentacja projektowa na przebudowę/ rozbudowę ul. Mileszki na odcinku do ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej. 

PomorskaMileszkiPoglad

To co możemy wyczytać w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) może z jednej strony ciszyć, ale z drugiej dziwić i zaskakiwać. Czytamy tam bowiem: 

Ulica Pomorska, pełniąca funkcję międzydzielnicową oraz funkcję ulicy wylotowej do gmin ościennych jest mocno obciążona ruchem samochodowym, co stanowi znaczną niedogodność dla mieszkańców Mileszek. Wobec tego, nadrzędnym celem przebudowy powinno stać się uspokojenie ruchu w centralnym obszarze Mieszek (pomiędzy posesjami nr 400 a 459) oraz ponowne zdefiniowanie funkcji i formy rynku z ukierunkowaniem na humanizację przestrzeni. W zakresie wskazanym powyżej konieczne jest indywidualne kształtowanie rozwiązań drogowych w kontekście rozwiązań krajobrazowych.


A już chwilę dalej napisano coś co właściwie wyklucza pierwszą (słuszną) diagnozę problemu

Dlatego rekomenduje się jedynie utrzymanie ciągłości ciągów komunikacyjnych, wykonanie obustronnych ciągów pieszych oraz poszerzenie jezdni o szerokości pasa ruchu do 3,50m umożliwiającego ruch pojazdów MPK.

A zatem zamawiający wie, że nadmierny ruch samochodowy jest utrapieniem dla okolicznych mieszkańców, ale jednocześnie chce aby parametry drogi zostały podniesione czyniąc po niej szybszą jazdę bardziej możliwą. 

Na pozostałym odcinku ul. Pomorskiej należy przyjąć przekrój 1x2 o łącznej szerokości jezdni 7,0m. Północną część pasa drogowego podzielić na pas zieleni szer. 3m przyległy do jezdni i pas ciągu pieszo-rowerowego (CPR) również o szer. 3m. Zjazdy do posesji należy dowiązać wysokościowo do CPR.

Czyli nie dość, że jezdnia ma zyskać gładką nawierzchnię, szerszy pas do jazdy, do jeszcze zakłada się wyrzucenie ruchu rowerowego na pobliski chodnik? Bo właśnie do tego sprowadza się określenie "CPR" czyli "ciąg pieszo-rowerowy". Separowany, po jednej stronie jezdni. Biorąc pod uwagę, że szerokość pasa drogowego wynosi 13 - 16 m to oczekiwany przez urzędników podział jest dość zastanawiający. 

Ale w opracowaniu ma znaleźć się także ul. Mileszki, która ma już dużo mniejsze znaczenie jak i obciążenie ruchu. Stąd naprawdę dziwi chęć separowania ruchu rowerowego i mieszania go z ruchem pieszych: 

Ulica Mileszki posiada obecnie charakter jednoprzestrzennej, nieutwardzonej drogi wiejskiej. Zdaniem Zamawiającego zasadnym wydaje się utrzymanie charakteru tej drogi przy jednoczesnym podwyższeniu jej standardu, dlatego jednym z rozpatrywanych wariantów jest wykonanie jezdni dwukierunkowej o szerokości 5m z przyległym pasem pieszo-rowerowym szerokości 3m wykonanym w tej samej płaszczyźnie i nieutwardzonym pasem pobocza szer. 2m umożliwiającym parkowanie samochodów.

Można mieć jeszcze nadzieję, że wybrany projektant podejdzie do projektu w sposób rozsądny, gdyż wymienione oczekiwania nie są więżące: 

Powyższe wytyczne dla ul. Pomorskiej i ul. Mileszki mają charakter ramowy, w związku z czym na etapie projektowania dopuszcza się odejście od nich w przypadkach uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, które to uzasadnienie Projektant winien przedstawić w formie pisemnej wraz z załączonym szkicem sytuacyjnym ze wskazaniem właściwego obszaru.

 

ZIM jednocześnie podkreśla

Prace projektowe prowadzone powinny uwzględniać:
d) Wytyczne do planowania, projektowania i utrzymania dróg rowerowych w Łodzi opracowane na podstawie zarządzenia Nr 3303/V/09 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 czerwca 2009 r. (http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=161&id=23543),
e) Strategię rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi na lata 2015 – 2020 (http://zdit.uml.lodz.pl/files/opis_strategia_rozwoju_sieci_drog_rowerowych_2015_20bac828.pdf5_20bac828.pdf),

f) ZARZĄDZENIE Nr - 7120/VII/17 PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia 20 października 2017 w sprawie wprowadzenia ,,Łódzkiego Standardu Dostępności". (http://bip.uml.lodz.pl/files/public/user_upload/VII_7120.pdf.)

A co tutaj możemy wyczytać? 

AD d): Wytyczne te, mające już 9 lat, zawiera wiele wad, niemniej trudno pominąć zapisy które określają promienie skrętów jak i wartości prędkości projektowych. Sama ul. Pomorska jest klasy Z, a ul. Mileszki D. Przy tej pierwszej Wytyczne zalecają separowaną drogę dla rowerów lub pasy ruchu dla rowerów (a nie wspólny ciąg pieszo-rowerowy) zaś przy tej drugiej nie ma mowy o separacji ze względu na mały ruch zmotoryzowany. 

Strategia Mileszki

Ad e): Trudno nie odnieść wrażenia, że urzędnicy ZIM albo celowo nie dają szans zapoznania się z tym dokumentem, albo nie wiedzą co sami stworzyli. Linkowanie do jednej kartki opracowania, która bez stosownej mapy NIC nie mówi, jest sabotażem (nawet jeśli wnikającym jedynie z niedopatrzenia). Sami zobaczcie mapy (kliknij), niemniej nie zdziwcie się jeśli na tym fragmencie ul. Pomorskiej ani tym bardziej ul. Mileszki, nie zobaczycie jakichkolwiek wskazać infrastruktury rowerowej! 

Ad f): Wspomniane standardy mówią jasno (także za pomocą ilustracji), aby nie mieszać ruchu pieszych i rowerzystów! 

Mileszki obecnie

Sama modernizacja ulicy Pomorskiej, jest jak najbardziej zasadna. Potrzeba tam porządnego chodnika i być może separowanej drogi dla rowerów. Także ulica Mileszki, obecnie gruntowna, również wymaga modernizacji. Pozostaje jedynie pytanie, czy to co chcą urzędnicy jest spólne z wytycznymi i strategią do której sami odsyłają? 

Pomorska obecnie

{hb}