Do trzech razy sztuka?

Do trzech razy sztuka? Rower publiczny

zditZarząd Dróg i Transportu w Łodzi ogłosił wynik przetargu na system Łódzkiego Roweru Publicznego. To już trzeci przetarg. Czy tym razem uda się? 

Przykładowa stacja roweru publicznegoZDiT na swojej witrynie umieścił komunikat, w którym informuje o wynikach przetargu. Jeśli się uda, to na wiosnę 2016 ruszy system roweru publicznego. 

Łódź 18.12.2015 r. 
Stosownie do przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – Zamawiający informuje, że w wyniku badania i oceny ofert złożonych w w/w postępowaniu:

Ofertą najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ jest:

oferta nr 2 złożona przez:
Nextbike Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przasnyska 6 b, 01-756 Warszawa
1) za cenę ofertową brutto: 12.276.672,02 zł;
2) skrócenie terminu uruchomienia: do 31 marca 2016 r.

Uzasadnienie wyboru:
a)Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b)Oferta Wykonawcy złożona jest zgodnie z wymogami SIWZ,
c)Złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 w/w ustawy
d)Złożona oferta jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów

Wybrana oferta j.w. otrzymała:
80 punktów w zakresie kryterium „Cena = 80%”, 20 punktów w kryterium ,,Skrócenie terminu uruchomienia = 20 %” co łącznie dało 100 punktów;

Z zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punków przyznana odpowiednio w zakresie kryteriów:
1) „Cena = 80%”
2) „Skrócenie terminu uruchomienia = 20 %”

Łączna punktacja
1

Konsorcjum Firm:
1.EGIS ROAD OPERATION POLSKA Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00 – 113 Warszawa 
2. BikeU Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00 – 113 Warszawa

1) 74,64 punktów w zakresie kryterium „Cena = 80%”

2) 20 punktów w kryterium „Skrócenie terminu uruchomienia = 20 %”

94,64 punktów
2

Nextbike Polska Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6 b, 01 – 756 Warszawa

1) 80 punktów w zakresie kryterium „Cena = 80%”

2) 20 punktów w kryterium „Skrócenie terminu uruchomienia = 20 %”

100
punktów
3

Konsorcjum Firm:
1.Romet Rental Systems Sp. z o.o. ul. Handlowa 3, 35 – 103 Rzeszów
2.Arkus & Romet Group Sp. z o.o. Podgrodzie 32 c, 39 – 200 Dębica

Wykonawca Wykluczony, oferta uznana za odrzuconą

Rowerowa Łódź Menu

Aktualności

Rowerowy budżet obywatelski

Rowerem po Łodzi

Przepisy dla rowerzystów

Baza wiedzy

Nowe drogi

Infrastruktura

Pomysły, projekty

Interwencje

Powody korzystania

U innych

Porady prawnika

Rower publiczny

Vlog - 2 minuty o 2 kołach

Gadżety Rowerowej Łodzi

Wspieraj nas za darmo!

Szkolenia dla rowerzystów

miasta-dla-rowerow