Aktualności

Zarządzenie w sprawie pełnomocnika rowerowego

altJeszcze dzisiaj na biurku Pani Prezydent Łodzi pojawi się pismo z treścią zarządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. Polityki Rowerowej

altPrezydent Łodzi Hanna Zdanowska najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj podpisze treść zarządzenia nadającego pełnomocnictwa Witoldowi Kopciowi. Następuje to po 56 dniach pracy Kopcia w Urzędzie Miasta Łodzi. Powodem zwłoki był przede wszystkim fakt, że stanowisko "oficera rowerowego" to nowość w Łodzi. Być może powodem opóźnień była także konieczność uzyskania opinii Zarządu Dróg i Transportu, któremu jak wiadomo nie w smak jest stanowisko pełnomocnika rowerowego. 

Do zadań Pełnomocnika należeć będą:

 1. reprezentowanie Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie polityki rowerowej;
 2. opracowanie i poddanie konsultacjom projektu „Strategii realizacji celów Karty Brukselskiej”, przygotowywanej w celu uchwalenia przez Radę Miejską w Łodzi;
 3. koordynowanie wdrażania uchwalonej „Strategii realizacji celów Karty Brukselskiej”;
 4. opracowanie innych dokumentów niezbędnych dla realizacji celów Karty Brukselskiej;
 5. inicjowanie akcji i przedsięwzięć, w których celem jest propagowanie założeń Karty Brukselskiej;
 6. koordynacja prac zespołu wdrożeniowego ds. realizacji celów Karty Brukselskiej, zwoływanie jego posiedzeń, nie rzadziej niż raz na kwartał;
 7. prowadzenie kampanii informacyjnych i społecznych w celu propagowania polityki rowerowej Miasta;
 8. współpraca z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi środowisko użytkowników rowerów;
 9. nadzór nad stosowaniem „Wytycznych do planowania, projektowania i utrzymania dróg rowerowych w Łodzi” oraz innych przepisów prawa w zakresie planowania, projektowania, wykonania i utrzymania infrastruktury rowerowej poprzez:
  1) opiniowanie projektów inwestycji drogowych zawierających aspekty rowerowe na etapie przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  2) zatwierdzanie projektów inwestycji drogowych zawierających aspekty rowerowe na etapie przyjmowania projektu;
  3) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  4) udział w przyjmowaniu i zatwierdzaniu zrealizowanych inwestycji i remontów infrastruktury rowerowej;
 10. przygotowywanie projektów raportów z całościowymi wnioskami dotyczącymi stanu infrastruktury rowerowej miasta i ewentualnych koniecznych zmian polityki rowerowej, w tym koncepcji układu głównych tras rowerowych, korekty ich przebiegu oraz zmian „Wytycznych do planowania, projektowania i utrzymywania dróg rowerowych w Łodzi”;
 11. przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie polityki rowerowej.
Jednocześnie prezydent Łodzi zobowiązała kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do współdziałania z Pełnomocnikiem oraz udzielania mu niezbędnej pomocy we wszelkich sprawach związanych z jego zakresem zadań, pozostających we właściwości danej komórki bądź jednostki organizacyjnej.
{hb}

Aktualizacja: Prezydent Łodzi podpisała zarządzenie po godzinie 15.


Rowerowa Łódź Menu

Rowerowy budżet obywatelski

Vlog - 2 minuty o 2 kołach

Aktualności

Rowerem po Łodzi

Przepisy dla rowerzystów

Baza wiedzy

Nowe drogi

Infrastruktura

Pomysły, projekty

Interwencje

Powody korzystania

U innych

Porady prawnika

Rower publiczny

Ubezpieczenie roweru

Wspieraj nas za darmo!

Szkolenia dla rowerzystów

miasta-dla-rowerow